Moet de werkgever het advies van de bedrijfsarts opvolgen

Datum van publicatie: 08.10.2019

Dat kan zich voordoen als een werkgever heeft laten onderzoeken bij welk ziekenhuis de wachtlijsten het kortste zijn.

De brancheorganisatie van de arbodiensten, OVAL, heeft een overkoepelende klachtenprocedure als u er niet uitkomt met de arbodienstverlener.

Omdat de loonbetaling uitbleef, startte de werkneemster een loonvorderingsprocedure. Wij voeren eigen regie en voeren zelf de administratie en agendabeheer uit van de bedrijfsarts. Van een besluit om het betalen van loon te schorsen doet de werkgever mededeling aan de medewerker art BW. De wetgever heeft dit niet in haar regeling opgenomen. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat er geen gegevens bij de arbodienst bekend mogen zijn van de werknemer voordat er een formele ziekmelding is gedaan en controle BSN heeft plaatsgevonden.

De door de werkgever opgestelde voorschriften moeten wel redelijk en goed bekend gemaakt zijn. Hij gaf bij regelmatige diensten en bij een -bij voorkeur- vast lokaal prima te kunnen functioneren. De bedrijfsarts is een expert op het gebied van gezondheidsklachten en werk.

Onze oplossingen voor arbeidsgeschillen:. Wat doe je nog zelf en wanneer verwijs je door.

Word lid en sta sterker in je werk schoenen Invloed op je arbeidsvoorwaarden Een goede cao voor jouw sector Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict Persoonlijk advies over werk en loopbaan Hulp bij letselschade en beroepsziekte Korting met je ledenpas Word lid Ik wil meer informatie per post ontvangen.
  • De medewerker heeft geen recht op loon, wanneer hij een gebrek lichamelijke of geestelijke afwijking heeft verzwegen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, terwijl de keurende arts daar naar heeft gevraagd tijdens de aanstellingskeuring. Verder kan de behandelend arts informatie doorgeven, wanneer de medewerker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
  • Bescherming wordt de medewerker geboden doordat een bedrijfsarts zich ook aan verschillende regels dient te houden.

2.2.2.1.A. Wat geldt er als de medewerker ziek wordt?

Dat kan zich voordoen als een werkgever heeft laten onderzoeken bij welk ziekenhuis de wachtlijsten het kortste zijn. Hij is evenmin verplicht om zich tot een arts te wenden die hem eerder kan behandelen, in vergelijking met een andere arts met een lange wachtlijst. Informatie Algemene voorwaarden Klachtenregeling Privacyverklaring Woordenboek Belangrijke informatie. Datum uit dienst   Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt. Het is voor een werkgever niet altijd gemakkelijk om in de brei van de vele regelgeving die er is op het gebied van arbeidsongeschiktheid, juiste re-integratie maatregelen te treffen.

Daarentegen kan de werkgever belang hebben bij genoemde gegevens, bijvoorbeeld om vast te stellen of de medewerker recht heeft op het doorbetalen van loon.

En het wordt erger: Want als de werknemer het advies niet opvolgt, en niet in verweer gaat middels een deskundigheidsoordeel, werkt  hij op dat moment niet mee aan zijn herstel!

  • Op grond van de Wet verbetering poortwachter moeten werkgever en werknemer beiden de nodige re-integratie-inspanningen leveren met als doel hervatting van de arbeidsongeschikte werknemer in zijn eigen of een passende functie binnen het bedrijf.
  • Daar waar instemming wordt gevraagd van personeelsvertegenwoordiging of Ondernemingsraad gelden de regels uit onder meer de Wet op de Ondernemingsraden WOR.

Op grond van de Wet verbetering poortwachter moeten werkgever en werknemer beiden de nodige re-integratie-inspanningen leveren met als doel hervatting van de arbeidsongeschikte werknemer in zijn eigen of een passende functie binnen het bedrijf.

Datum uit dienst   Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt. De werknemer vond dat dit ontslag onterecht was. De rechtbanken formuleerden namelijk als uitgangspunt dat de werkgever mag afgaan op de ik krijg een broertje cadeau adviezen van de arbodienst, omdat jullie beiden anders in een situatie belanden die jullie niet willen, moet de werkgever het advies van de bedrijfsarts opvolgen.

De beslissing over de klacht wordt door niet bij de klacht betrokken personen genomen.

Hoofdstuk 2.2.2.1. Rechten en plichten van de zieke medewerker

Moeten werkgevers hiervoor iets regelen? Mag de second opinion door een bedrijfsarts bij dezelfde arbodienst worden gedaan? Een medewerker dient zich te onthouden van verwijtbaar handelen die zijn genezing belemmeren.

Dan kun je een klacht indienen bij de arbodienst waarbij de arts is aangesloten.

De overige kosten inzake preventie en overleg zullen vergelijkbaar zijn met wat u nu van ons afneemt op dit vlak. Rol van de preventiemedewerker. Van een besluit om het betalen van loon stop te zetten doet de werkgever mededeling aan de medewerker art BW.

Of als zijn oordeel erg afwijkt van wat je huisarts zegt. De nieuwe Arbowet schrijft een basiscontract voor met verplichte basiselementen. De Arbowet stelt dat werkgever en werknemers samen moeten zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Cookies op websites van de FNV

Hoe kom ik aan dit basiscontract? In dat geval is sprake van een belemmering van de werknemer aan het herstel mee te werken. Waarom is er een Arbowet? Een klachtenprocedure is een klacht over de behandeling door de bedrijfsarts en is dus niet een second opinion, nu het indienen van een klacht niet dient om een ander oordeel te verkrijgen. Dit betekent dat in de overeenkomst wordt vastgelegd wie de second opinion uitvoert.

ArboNed heeft een duidelijke klachtenprocedure. Dus wanneer de medewerker denkt dat de bedrijfsarts een foute inschatting heeft gemaakt kan de medewerker om het oordeel vragen van het UWV? Er zijn geen specifieke sectoren benoemd waarop toezicht en handhaving zal plaatsvinden.

Een ander verschil met bovenstaande verzuimen is dat dit verzuim geen gevolgen heeft voor het opzeggingsverbod. Geen loonsanctie bij voldoende inspanningen werkgever Wanneer er geen bevredigend re-integratieresultaat bereikt is, adviseert de bedrijfsarts eerst mediation om het conflict te verhelpen, wordt er geen loonsanctie opgelegd! Er volgt dus geen terugkoppeling naar de werkgever. Ik focus mij erop hoe we het proces kunnen versnellen en dat de medewerker het gevoel heeft dat de stappen moet de werkgever het advies van de bedrijfsarts opvolgen hem realistisch en haalbaar zijn!

Procedure: loonvordering wegens onterecht ontslag

Het is aan partijen zelf te bepalen in hoeverre zij er gehoor aan geven. Hij had hiervan bij aanvang van zijn aanstelling geen melding gemaakt aan de school, maar berichtte nadien hierover de afdelingsleider. Voldoende is dat de werkgever weet dat de medewerker arbeidsongeschikt is, enigszins weet hoelang de afwezigheid gaat duren en weet wat de belastbaarheid van de medewerker is, als ook welke werkaanpassingen gewenst zijn.

Is het advies van een bedrijfsarts bindend voor werkgever en werknemer?

De Arbowet is verplicht voor alle werkgevers waarbij de voorschriften uitgaan van een doel, namelijk gezond en veilig werken. Een werkgever moet dit zelf regelen in zijn organisatie. Laat je huisarts contact opnemen met je bedrijfsarts.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies: